Videos anzeigen
Videos

Uitgever van de Website:

Burgermeester Gemeente Moormerland

Theodor-Heuss-Straße 12, 26802 Moormerland

De geemente Moormerland is wettelijk een Openbaar Bestuursorgaan en wordt vertegenwoordigd door de Burgemeester mevrouw Bettina Stöhr.

Verantwoordelijk voor de inhoud is:

Gemeente Moormerland Toeristenbureau

Karl Heinz Fischer

Dr. Warsing-Str.79

26802 Moormerland

Telefon: +49-(0)4954-801250-0

E-Mail:

 

Foto´s:

Gerd Kaja, Neermoor | Luis Bonito Fotografie, Veenhusen | Christopher Moch, Warsingsfehn | Rebekka Sczirmarowski, Warsingsfehn | Gemeente Moormerland

Het is niet altijd te voorkomen dat individuele personen op foto´s herkend kunnen worden. Wanneer u het niet eens bent met uw afbeelding laat u dat ons dan omgaand weten en wij verwijderen de foto zondermeer.

 

Vormgeving en realisatie van de website:

planet holding GmbH

www.planet-holding.com 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

1. De inhoud van online aanbiedingen

De auteur neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar getselde informatie. Aansprakelijkstellingen tegen de auteur, die betrekking hebben op schades van materiele of ideele aard, die door het gebruiken of niet gebruiken van de aangeboden informatie respectievelijk door het gebruiken van foutieve en onvolledige informaties werden veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, in zoverre aan de kant van de auteur geen aanwijsbare opzettelijke of grove verwijtbare schuld bestaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onverbindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina´s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of openbaarmaking tijdelijk of definitief in te trekken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar internetpagina´s (links) onder andere naam, die buiten verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in werking kunnen treden in het geval de auteur van de inhoud kennis heeft en het voor hem technisch mogelijk zou zijn en van hem gevergd zou kunnen worden, in het geval van met de wet strijdige inhoud het gebruik te verhinderen. De auteur verklaart daarom nadrukkelijk, dat ten tijde van het plaatsen van een link de gelinkte pagina´s vrij opstelling en op de inhoud van gelinkte/verbonden pagina´s. Op grond daarvan neemt hij hiermee nadrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina´s, die veranderd zijn nadat ze gelinkt werden. Deze vastestelling geldt voor alle gelinkte internetaanbiedingen en verwijzingen binnen het eigen internet aanbod, zowel als voor vermeldingen van anderen in door de auteur opgezette gastboeken, discussieforums en mailinglisten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden in het bijzonder voor schades, die uit gebruik of niet gebruik van dergelijkde daar aangeboden informatie ontstaan, is uitsluitend verantwoordelijk de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd, niet degene, die slechts naar links in de uitgave verwijst.

3. Eigendom- en kenmerkenrecht

De auteur heeft zijn best gedaan, in alle publicaties de eigendomsrechten te respecteren van gebruikte grafieken, geluidsbanddocumenten, videoweergaven en teksten, door hem zelf opgezette grafieken, geluidsdocumenten, videoweergaven en teksten te gebruiken of op heffingsvrije grafieken, geluidsdocumenten, videoweergaven en teksten terug te grijpen. Alle binnen de internetaanbieding genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het dan geldende merkenrecht en bezitsrecht van de rechtmatige eigenaar. Uit alleen het eenvoudig noemen kan niet de conclusie getrokken worden, dat merken niet beschermd zijn door rechten van derden! Het copyright van gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten, blijft uitsluitend voorbehouden aan de auteur van de pagina´s. Reproductie of gebruik van zulke grafieken, geluidsbanddocumenten, videoweergaven en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toestaan.

4. Bescherming van gegevens

In zover binnen de internetaanbieding de mogelijkheid bestaat om persoonlijke en zakelijke gegevens (E-mailadressen, namen en adressen) in te voeren, dan gebeurt dat invoeren uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Gebruik en betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan, in zoverre technisch mogelijk en vereist, ook zonder vermelding van zulke gegevens respectievelijk onder vermelding van anoniem gemaakte gegevens of onder een pseudoniem.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is te beschouwen als deel van de internetaanbieding, waarnaar op deze pagina wordt verwezen. In zoverre delen of enkele formuleringen van deze tekst aan de geldende rechtspositie niet, niet meer of niet geheel zouden voldoen, dan noch blijven de overige delen van het document daardoor onaangetast in hun inhoud en geldigheid.

 

 

Volgen u ons

Moormerland Tourismus auf Facebook Moormerland Tourismus auf Twitter Moormerland Tourismus auf Google+ Moormerland Tourismus auf Instagram
Kies uw taal

Deutschland